Bennie Saman stelt vragen over politiebureau Hulst

Door Bennie Saman op 24 oktober 2018

Naar aanleiding van de commissie ABZ over de sluiting van het politiebureau in Hulst zijn er door onze fractie vragen gesteld aan het college en meer in bijzonder aan burgemeester Jan-Frans Mulder die dit onderwerp in zijn portefeuille heeft.

Schriftelijk vragen aan het college van B&W

Datum: 23 oktober 2018

Aan het college van de gemeente Hulst

___________________________________________________________  

Naar aanleiding van het persbericht over de wijziging van de dienstverlening politie Hulst en Oostburg, en dit in relatie tot het eerder gepresenteerde regionale beleidsplan politie het volgende:

We zijn blij met het meer in de wijk aanwezig zijn van agenten. Toch vragen wij graag aandacht voor onderstaande

In het regionale beleidsplan worden ambities en voornemens genoemd, echter de politie is na de eerdere reorganisatie verder verwijderd van de burger als ooit. De informatiepositie van de politie is daardoor veel minder geworden. Er is mindercontact met de burger.

Voor onze inwoners holt ook de dienstbaarheid van de politie achteruit en dat moet gekeerd worden. Je mag niet terugkijken maar voorheen waren politieagenten die in Hulst en Hontenisse dienstdeden allemaal wijkagent. Dat was indertijd een ploeg van bijna 40 fte., enkel en alleen voor Hulst – Hontenisse. Zij waren over het algemeen betrokken bij hun werkgebied want ze woonden er, kenden hun buurt of dorp, hadden een vrouw die werkte, kinderen op school of sportclub, ze zaten zelf op een sportclub, hobbyclub etc.

En dat netwerk moet nu allemaal opgevangen worden door enkele agenten. Er worden nu medewerkers van andere basisteams uit Zeeland soms uit Brabant ingezet om de diensten rond te krijgen. Er worden veel cijfers gepresenteerd en het ene item is nog belangrijker dan het andere (drugsafval, ondermijning, motorclubs etc. etc.) maar we vergeten dat inwoners van Hulst ook recht hebben op adequaat toezicht en dat we ons veilig moeten voelen in onze gemeente.

“Zichtbaar, aanspreekbaar en dienstbaar” dat moet het credo zijn en daar moet ook daadwerkelijk invulling aan gegeven worden.

Het is voor de PvdA niet helemaal duidelijk hoe de huidige politieorganisatie, het huidige beleid en de nieuwe dienstverlening dat voor elkaar willen krijgen.

Het politiebureau te Hulst blijft weliswaar behouden maardan enkel en alleen als locatie van waaruit de in Hulst dienstdoende politieagenten hun dienst aanvangen en beëindigen, een soort uitvalsbasis (ze noemen het iets anders maar hier komt het wel op neer). Inwoners kunnen enkel op afspraak en bij uitzondering naar het bureau komen, er is dus geen openstelling meer voor publiek dat even binnen wil lopen met een al dan niet urgent probleem of even iets wil melden.

De sterkte voor het basisteam ZeeuwsVlaanderen is 140 medewerkers volgens het beleidsplan politie, maar wat is er effectief beschikbaar. Die cijfers zijn bekend maar zien we niet terug in het eerder besproken beleidsplan. Voor het maken van een goede afweging moeten we ons afvragen hoe de bezetting bij andere basisteams momenteel is. Voor zover ons bekend en op grond van informatie van belanghebbenden, is in het basisteam ZeeuwsVlaanderen ongeveer 90 – 100 fte. beschikbaar op dit moment om alle diensten te draaien, vandaar dat de wijkagenten nauwelijks aan hun taak toekomen.

Concrete vragen:

Hoe kijkt het college aan tegen bovenstaande?

Hoe verloopt de informatievoorziening, beschikbaarheid en bereikbaarheid? Kan het college daar informatie over geven?

Hoe wordt de informatie door politie, beschikbaarheid en bereikbaarheid door de burger ervaren? Is dat bekend?

Kan het college hier stukken, bevindingen over aanleveren? Indien niet bekend is het college bereid dit te onderzoeken?

Wat is er effectief voor Zeeuws-Vlaanderen beschikbaar aan fte. en meer specifiek voor

 Hulst?

Hoeveel meer zijn agenten door de nieuwe dienstverlening voor de burger in de wijk

beschikbaar?

Hoe wordt de burger verder geïnformeerd en geïnstrueerd over de nieuwe

 dienstverlening?

 

Namens de fractie PvdA 

Bennie Saman

 

PZC 24-10-2018

Bennie Saman

Bennie Saman

Beste inwoners van de gemeente Hulst, vrienden en bekenden, Graag stel ik me weer verkiesbaar voor de gemeenteraad. Vriendelijk vraag ik om uw vertrouwen en uw stem. De afgelopen jaren heb ik me ingezet om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Mijn intenties waren en zijn nog steeds dat alle mensen hun leven naar

Meer over Bennie Saman