Door Bennie Saman op 2 februari 2017

Kruispunt Zoetevaart / van Maelstedeweg Hulst

In het Gemeentelijk VerkeersVeiligheidsPlan 2011 – 2020 wordt op pagina 36 (summier) de problematiek enigszins geschetst. Er wordt aangegeven dat de situatie aan de Zoetevaart zodanig is, dat fietsers het gevoel hebben hier van de weg gedrukt te worden. Verder wordt op pagina 42 de hoge verkeersdrukte met fietsers op de rijbaan benoemd. Kortom stelt men in het rapport, dat de weggebruiker zich op deze plek niet prettig voelt.
Door de PvdA-fractie zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld naar het college gestuurd:
————————————
Vraag:
1. Is het college bekend met het feit dat de gevaarlijke verkeerssituaties aan de Zoetevaart, zoals reeds (summier) geconstateerd in het VerkeersVeiligheidsPlan 2011 – 2020, behoorlijk zijn toegenomen?
2. Is het bij het college bekend dat omwonenden van de Zoetvaart zich zorgen maken over de verkeersveiligheid “voor hun deur” en bijna dagelijks geconfronteerd worden met onverantwoorde situaties?

Zo ja, wat gaat het college ondernemen om aan deze situatie een eind te maken?

Zo nee, is het college bereid om op korte termijn de situatie ter plaatse te laten onderzoeken en daaruit voortvloeiend passende maatregelen te nemen?
3. In hoeverre zijn de voornemens rondom de Zoetevaart zoals verwoord in het VerkeersVeiligheidsPlan ten uitvoering gebracht?

Indien niet ten uitvoering gebracht, is het college bereid deze versneld uit te voeren?

Gelet op de huidige situatie mogen we aannemen dat de beoogde maatregelen (al of niet uitgevoerd), sowieso niet toereikend zijn om een echt verkeersveilige situatie te creëren en te borgen.

Is het college bereid de situatie ter plekke aan de Zoetevaart opnieuw te bezien en te beoordelen? En is het college voornemens op zeer korte termijn aanvullende maatregelen te treffen die daadwerkelijk effect hebben en tot een veilige doorgang leiden?

Aanleiding voor de vraag:

In het Gemeentelijk VerkeersVeiligheidsPlan 2011 – 2020 wordt op pagina 36 (summier) de problematiek enigszins geschetst. Er wordt aangegeven dat de situatie aan de Zoetevaart zodanig is, dat fietsers het gevoel hebben hier van de weg gedrukt te worden. Verder wordt op pagina 42 de hoge verkeersdrukte met fietsers op de rijbaan benoemd. Kortom stelt men in het rapport, dat de weggebruiker zich op deze plek niet prettig voelt.

Toelichting:

De in de aanleiding geschetste situatie is vandaag de dag in volle omvang aanwezig en is behoorlijk toegenomen. De huidige situatie vraagt om een spoedige oplossing. De constatering in het verslag van de wijkraad Hulst – Zuid van 26-11-2015, dat de drukte op de Zoetvaart een kwestie is van bewegwijzering, doet geen recht meer aan de daadwerkelijke verkeersonveilige situatie.

Hoewel het ooit de bedoeling was, het verkeer rechtstreeks toe te leiden naar de van Maelstedeweg en de Zoetevaart te ontlasten, blijkt de dagelijkse praktijk een geheel andere werkelijkheid te zijn. De Zoetevaart fungeert op dit moment als een enorme drukke toegangsweg naar de binnenstad en de Stationsweg en vice versa. Hierbij ontstaan zeer gevaarlijke situaties. Dit komt door het door elkaar bewegen van allerlei verkeerstromen waarbij weggebruikers hun weg zoeken, hetzij naar de plaatselijke winkels of naar de binnenstad. Met name de zwakke verkeersdeelnemers waaronder fietsers, lopen zeker op piektijden risico’s. Ze moeten allerlei capriolen uithalen om in de drukte vaak onverwachte manoeuvres van onder meer auto’s te ontwijken. Er ontstaat vaak een chaotische ongecontroleerde verkeerssituatie.

Het verkeersbesluit Zoetevaart te Hulst gepubliceerd in de Staatscourant op 8 juli 2013, dient nadrukkelijk opnieuw bezien te worden, gevolgd door nader onderzoek en doeltreffende maatregelen (in samenspraak met omwonenden), zodat er voor elke verkeersdeelnemer een veilige situatie ontstaat.
Aan u portefeuillehouder en het college het dringende verzoek goede nota te nemen van voorgaande en spoedig actie te ondernemen.

Indiener(s),

Bennie Saman

Namens de fractie van de PvdA

2

Bennie Saman

Bennie Saman

Beste inwoners van de gemeente Hulst, vrienden en bekenden, Graag stel ik me weer verkiesbaar voor de gemeenteraad. Vriendelijk vraag ik om uw vertrouwen en uw stem. De afgelopen jaren heb ik me ingezet om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Mijn intenties waren en zijn nog steeds dat alle mensen hun leven naar

Meer over Bennie Saman