Door Frank Smits op 26 juni 2017

PvdA-fractie stelt vragen over het Groot Eiland

Naar aanleiding van een discussie in de laatste fractievergadering heeft de raadsfractie schriftelijke vragen gesteld aan het college van Hulst.

======================================================

Hulst, 26 juni 2017

 

Aan het college van de gemeente Hulst

Postbus 49

4560 AA Hulst

Onderwerp: Subsidievoorwaarden Groot Eiland.

Geacht college,

Algemeen. De gemeente Hulst profileert zich graag als “groene gemeente”. Dit houdt volgens de PvdA in dat we het onze inwoners mogelijk moeten maken om van natuurgebieden op eenvoudige wijze te   kunnen genieten qua toegankelijkheid. Gebieden zoals de zeedijken, bossen en kreken lenen zich bij uitstek om tot rust te komen en zich te verdiepen in flora en fauna.

Tegengestelde belangen tussen diverse verenigingen en organisaties botsen vaak met deze wens.

In het kader hiervan hebben we enkele specifieke vragen omtrent het Groot Eiland.

De eigenaren van het Groot Eiland hebben in het verleden diverse subsidies ontvangen o.a. met als doel dit terrein als natuur- en stiltegebied te behouden. Tevens zijn hierbij afspraken gemaakt over de toegankelijkheid van dit gebied. Voor zover ons bekend is de toegankelijkheid beperkt tot vier natuurwandelingen onder begeleiding van een gids van De Steltkluut.

Wij vinden dit erg summier en vragen ons af of dit alles wel voldoet aan de voorwaarden die gesteld zijn bij het verwerven van subsidies.

Graag zouden wij van u vernemen:

  1. Wat zijn de destijds concreet opgenomen bepalingen omtrent de toegankelijkheid van dit gebied?
  2. Voldoen de eigenaren naar uw mening op dit moment aan deze voorwaarden?
  3. Bent u met ons van mening dat een openstelling van 4x per jaar als tegenprestatie wel erg beperkt is.
  4. Bent u eventueel bereid in gesprek te gaan met de eigenaren om de openstellings- mogelijkheden te bespreken met als doel deze flink te verruimen?
  5. Wordt er volgens u stringent gehandhaafd of het stiltegebied gerespecteerd wordt. Zijn er bv processen verbaal uitgedeeld?
  6. Bent u met ons van mening dat nu er meer dan 30 hectare bos wordt gekapt er mogelijkheden zijn om openbare wandelpaden aan te leggen? Wilt u dit bespreekbaar maken?

Met vriendelijke groet,

Namens de PvdA fractie,

Frank Smits

Frank Smits

Frank Smits

franksmits@zeelandnet.nl of 06-31780194  “In de komende  raadsperiode zal de gemeente Hulst een groot pakket regelgeving over jeugdzorg,  ouderenzorg, veranderingen in de sociale werkvoorziening op goede wijze uit moeten gaan voeren in plaats van het Rijk. Als PvdA-raadslid is het uitgangspunt om zorg te dagen voor diegenen die ongewild tussen de vaak taaie regelgeving  vermorzeld dreigen

Meer over Frank Smits