Door Frank Smits op 9 juni 2017

Pvda-moties in gemeenteraad 8 juni 2017 over huishoudelijke hulp

De PvdA heeft twee moties ingebracht tijdens deze raadsvergadering. (De tekst vindt u hieronder)

Beide moties werden raad breed gesteund. Dit betekende dat 19 raadsleden het eens waren met onze voorstellen Het betreft een dringend verzoek aan het college om zich nogmaals in te spannen voor de medewerkers van ZorgSaam die per 1 september ontslagen dreigen te worden en elders emplooi moeten vinden. Te meer omdat de gemeente Hulst een gedeelde verantwoordelijk heeft voor deze mensen en we de zorg voor onze Hulster klanten ook in de toekomst gegarandeerd willen zien.

Op de tribune waren meer dan 30 medewerkers aanwezig. Raadslid Bennie Saman maakte duidelijk dat het noodzakelijk is om de ontslagdatum te verschuiven naar 1 januari 2018 waardoor er ruimte ontstaat verder te onderhandelen met de nieuwe werkgevers. Wethouder Van Driessche zegde toe met de partijen en de vakbond om de tafel te gaan zitten.

Motie 1:

Onderwerp: Huishoudelijke zorg – medewerkers Zorgsaam

De Raad van de gemeente Hulst in zijn vergadering van 8 juni 2017 bijeen,

Gehoord de beraadslagingen,

Overwegende dat:

Het in de voorbije maanden niet gelukt is om volledige duidelijkheid te bieden aan de medewerkers van ZorgSaam omtrent hun toekomst.

En dat ondanks diverse overleggen het niet lukt tot op heden om betrokken medewerkers een helder beeld te schetsen van hetgeen ze qua arbeidvoorwaarden te wachten staat na hun ontslag bij ZorgSaam.

Verzoekt aan het college:

in overleg te treden met ZorgSaam om de ontslagdatum te verschuiven naar 1 januari 2018.

Toelichting

Hierdoor wordt een periode van relatieve zekerheid gecreëerd waarbinnen gezocht kan worden naar een heldere en eenduidige arbeidsvoorwaardenregeling t.a.v. toekomstige werkgevers. De PvdA is van mening dat wij als gemeente een gedeelde verantwoordelijkheid hebben t.a.v. deze doelgroep.

 

In een tweede motie werd aandacht gevraagd voor de zogenaamde “keukentafelgesprekken” die gehouden worden om te bepalen op hoeveel uur huishoudelijke hulp mensen recht hebben. Deze gesprekken, gevoerd door medewerkers van de stichting Hulst voor Elkaar leiden er steevast toe dat mensen in principe niet meer dan twee uur per week krijgen voor huishoudelijke hulp. Een knappe prestatie als je in zo weinig tijd een huis kan schoonmaken. In onze motie dringen wij er op aan dat tijdens deze gesprekken de cliënten worden geïnformeerd over de mogelijkheden om extra tijd toebedeeld te krijgen. Bijvoorbeeld extra vervuilende omstandigheden: ernstige incontinentie, regelmatig met een rolstoel van binnen naar buiten enz.

De wethouder gaf aan dat ruim 130 cliënten minder dan 2 uur was toebedeeld. Een zelfde aantal had meer dan twee uur gekregen en ruimt 160 hadden recht op exact twee uur huishoudelijke hulp.

Alle fracties waren het eens dat dit wel erg karig is, zeker in de wetenschap dat er nu bijna

€ 4.000.000,– aan reserves is opgebouwd in het sociale domein.

Wethouder Van Driessche zegde toe de processen te gaan evalueren.

Motie 2:

Onderwerp: Huishoudelijke zorg – Flexibel omgaan met Utrechts model

De Raad van de gemeente Hulst in zijn vergadering van 8 juni 2017 bijeen,

Gehoord de beraadslagingen,

Overwegende dat:

het stringent vasthouden aan de uitgangspunten van het “Utrechts model” leidt tot een star proces waarbij wij erg twijfelen aan de persoonlijke en individuele benadering van onze inwoners die recht hebben op adequate ondersteuning uit de WMO.

Verzoek aan het college

stante pede Hulst voor Elkaar te benaderen en dringend opdracht te geven om de Keukentafelgesprekken op een andere wijze te organiseren en de gespreks-protocollen zo aan te passen dat ongewenste situaties zoals genoemd in de toelichting waarbij mensen niet of nauwelijks gewezen wordt op de mogelijkheid voor extra hulp bovenop de 2 uur, per direct voorkomen worden zodat onze burgers de ondersteuning krijgen waar ze echt recht op hebben.

Toelichting

Uit meerdere bronnen hebben wij vernomen dat bij het aangaan van de “keukentafelgesprekken” er standaard wordt uitgegaan van 2 uur Huishoudelijke Hulp. Ondanks de toezeggingen van het college dat extra hulp bespreekbaar is indien noodzakelijk, vernemen wij dat de gespreksvoerder HvE consequent uitgaat van 2 uur en uit zichzelf geen gronden noemt op basis waarvan extra tijd HH kan worden geadviseerd. Onze conclusie is dan ook dat indien er geen bekwame gesprekspartner namens de cliënt aanwezig is, die is ingevoerd in de materie, bij dit “keukentafelgesprek vele cliënten uren HH mislopen waarop ze mogelijk recht hebben. Dit is een ongewenste situatie.

Frank Smits

 

 

 

Frank Smits

Frank Smits

franksmits@zeelandnet.nl of 06-31780194  “In de komende  raadsperiode zal de gemeente Hulst een groot pakket regelgeving over jeugdzorg,  ouderenzorg, veranderingen in de sociale werkvoorziening op goede wijze uit moeten gaan voeren in plaats van het Rijk. Als PvdA-raadslid is het uitgangspunt om zorg te dagen voor diegenen die ongewild tussen de vaak taaie regelgeving  vermorzeld dreigen

Meer over Frank Smits