Verkiezingsprogramma 2018-2022

PARTIJ VAN DE ARBEID – AFDELING HULST  2018-2022

Hulst, dat zijn we samen.

Prioriteitenlijst van de PvdA afdeling Hulst 2018-2022

 1. Veel meer aandacht voor onze ouderen, gehandicapten. Beter anticiperen op mogelijke hulpvragen en hulp bij doorverwijzing Hulst voor Elkaar. Meer hulp aan huis.
 2. Inzet van reserves sociaal domein voor onze inwoners.
 3. Behoud Dethon.
 4. Behoud politiebureau. Meer politieagenten op straat. Ook in de wijken. Kom eens langs op de fiets of scooter.
 5. Mogelijkheden tot bouwen in de kernen maar ook de kern Hulst
 6. Betaalbare huurwoningen voor startende jongeren.
 7. Samenwerkingsverbanden moeten kostendekkend werken.
 8. Gentsestraat autovrij tijdens evenementen tussen 13.00-17.00.
 9. Definitieve oplossing verkeersproblemen “De Knossel”, Stationsplein,
 10. Snelle aanpassing T-splitsing Zoetevaart-v/d Maelstedeweg.
 11. Geen vierde verdieping Westerschelde als hiervoor nogmaals ontpolderd moet worden.
 12. Meer uitstraling Grote Markt Hulst.
 13. Bioscoop in de stad.
 14. Maak werk van een multifunctioneel gebouw aan Bierkaai (museum, toneelzaal, restaurant, Bibliotheek e.a.)
 15. Opwaardering Den Dullaert, volwaardig, kundig en goed bestuur, omvormen tot volwaardig sportcentrum.
 16. Centraliseren scholen in Dullaertwijk.
 17. Onderzoek naar volwaardig buitenbad in de kern Hulst
 18. Geen discussie over Bredabus. Die moet blijven.
 19. Buurtbus gratis.
 20. Onderzoek naar kerntaken Hulst voor Elkaar.
 21. Aanleg centrale parken zonnepanelen op bedrijfsgebouwen.
 22. Opbrengst hondenbelasting komt ten goede aan faciliteiten hondenbezitters.
 23. Toeristenbelasting op aanvaardbaar niveau brengen.
 24. Onderzoek naar hervormingen betaald parkeren
 25. Burger profiteert mee van voordelen reinigingsrechten.

 

Hoofdstuk 1 Bestuur

Hoofdstuk 2 Veiligheid

Hoofdstuk 3 Verkeer vervoer en Openbare ruimte

Hoofdstuk 4 Economie en Toerisme

Hoofdstuk 5 Werk en inkomen

Hoofdstuk 6 Onderwijs en kinderopvang

Hoofdstuk 7 Sport en Cultuur

Hoofdstuk 8 Welzijn en zorg

Hoofdstuk 9 Milieu

Hoofdstuk 10 Ruimtelijke Ordening en woningbouw

Hoofdstuk 11 Middelen

Hoofdstuk 1. Bestuur.

Voordelen van een landelijke partij.
Als PvdA-Hulst kunnen we regelmatig terugvallen op kennis en kunde van onze regionale afdelingen en ook overleggen we met ons landelijk bestuur over zaken die in onze gemeente spelen. Dit vergroot de kennis bij onze leden en geeft steun in belangrijke dossiers zoals de kerncentrales bij Doel, verdieping Westerschelde, financiële steun voor het (voortgezet) onderwijs.

Verjonging
De PvdA-Hulst wil meer vrouwen en jonge mensen in het bestuur. Kijk maar naar onze kandidatenlijst garanties voor de toekomst.

Geen fusie.
Ook een verdergaande samenwerking tussen de Zeeuws Vlaamse gemeenten staan we voor, maar uitdrukkelijk GEEN fusie. Door de Zeeuwse samenwerkingsverbanden als RUD (Regionale Uitvoeringsdienst), Sabewa (belastinginning), VRZ (Veiligheidsregio Zeeland), Dethon (Sociale werkvoorziening) en andere willen we aantoonbare voordelen behalen.
Ook zijn we voor verdere vereenvoudiging van regelgeving en dient het ambtelijke apparaat altijd te zoeken naar mogelijkheden en niet naar belemmeringen. Ten dienste van onze burgers en ondernemers.

Hoofdstuk 2. Veiligheid

De PvdA-Hulst wil een transparant jaarlijks rapport van controles van onze risicobedrijven.

Wijkagent.
Al vele jaren vragen we om meer zichtbaarheid van de wijkpolitie. Graag op de fiets of op scooter zodat men makkelijk aanspreekbaar is. Wij willen nadrukkelijk behoud van ons politiebureau. Ook in Hulst worden er vanuit woonhuizen en op straat drugs verhandeld. Onderzoek naar de deelname in de legalisering van de teelt en handel zou veel criminaliteit kunnen voorkomen.

Cameratoezicht.
Uitgaan in Hulst moet veilig zijn. Cameratoezicht, handhaving van toegangs-verboden voor raddraaiers moeten er voor zorgen dat we met plezier in Hulst kunnen vertoeven.

Kerncentrales.
De Belgische kerncentrales komen te vaak negatief in het nieuws. Laten we België helpen met het opstarten van alternatieve energieopwekking zodat de kerncentrales op zo kort mogelijke termijn gesloten kunnen worden.
Onder veiligheid verstaan we ook een goed netwerk van huisartsen, apotheken en behoud van een goed uitgeruste brandweer en ambulancepost.

Hoofdstuk 3. Verkeer, Vervoer en openbare ruimten.

Binnenstad.
Het is erg belangrijk dat de binnenstad goed bereikbaar is.
Dat begint al bij De Zoetevaart die we in het voorjaar van 2018 op de schop gaan nemen. Ook een rotonde nabij het Scharnier past binnen deze oplossing. Bij festiviteiten is het wenselijk om de binnenstad af te sluiten. Een herinrichting van de Gentsestraat en de Grote Markt zal bijdragen aan goede afwikkeling van verkeerstromen. In de kernen gaan we de Cloosterstraat, de Julianalaan en o.a. de Frederik Hendrikstraat aanpakken.

Openbaar vervoer.
Openbaar vervoer is een speerpunt van de PvdA-Hulst. Wij maken ons sterk voor behoud van de Bredabus, voor onze studenten richting Breda en verder het land in. Wij zullen Connexxion en de provincie nauwlettend in de gaten houden. Zeeuws Vlaanderen moet bereikbaar zijn en blijven.
Voor onze eigen inwoners is de wens om de Westerschelde-tunnel op zo kort mogelijke termijn tolvrij te maken.
Maar ook lijn 10 en 20 voor vervoer richting Terneuzen, Vlissingen en Middelburg moet goed, betaalbaar en toegankelijk zijn.
Dichter bij huis dragen wij nog steeds de Buurtbus een warm hart toe en dient er meer bekendheid te worden gegeven aan de haltetaxi.

Openbare ruimten met De Visie op de Binnenstad zal voor de komende jaren belangrijk zijn om onze inwoners en toeristen een goed gevoel te geven welkom te zijn in Hulst in een mooie omgeving met goede terrassen. Maak de omgeving van de wallen aantrekkelijker. Dit kan door het project: “Versterk de Vesting”.

Hoofdstuk 4 Economie en toerisme

Economie en toerisme zijn nog steeds belangrijk in de gemeente Hulst. Zowel binnen stad als zeker ook daarbuiten zijn wij een aantrekkelijke gemeente. Wel zaaks om voldoende winkelaanbod in de stad te houden.

Jonge ondernemers.
Huren van de winkelruimten zouden aangepast moeten worden zodat ook onze jongeren interesse en mogelijkheden krijgen om in de detailhandel te stappen.

Parkeertarieven herzien.
Parkeren achteraf betalen via app op mobiele telefoon. Ook kijken of we op het ’s Gravenhof vrij parkeren kunnen maken, zodat ook in dit deel van de binnenstad meer reuring komt. Tevens willen we een onderzoek naar een hervorming van de parkeertarieven in de binnenstad.
Het Bezoekersmanagement zou hierbij kunnen ondersteunen.
Wie wil verblijven in Hulst moet natuurlijk daar ook kunnen overnachten. Een extra hotel is nog steeds een grote wens van de PvdA-Hulst.

Bedrijventerrein.
Maar ook op onze bedrijventerreinen krijgen we meer aanloop van bedrijven uit België. We liggen uitstekend tussen Antwerpen-Gent-Terneuzen en Vlissingen in. Daar moeten we van profiteren en zorgen dat het bedrijventerrein Hoge Weg, met Morres aan de andere kant, aantrekkelijk blijft om te vestigen.
Aandacht voor onze lokale ondernemers (groot en klein) in de kernen. Zij dragen bij tot een goed leef- en woonklimaat in onze gemeente.

Natuurbeleving.
Daarnaast moeten we onze natuur buiten de gemeente benutten.
Het laatste stuk fietspad richting St.Niklaas wordt in 2018 gerealiseerd, ook De Linie met zijn mooie wandelpaden moeten aangepakt worden, Saefthinge met het grenspark Groot-Saefthinge daar kunnen we straks niet meer omheen. Samenwerking met onze Zuiderburen staat hoog in het vaandel.

Hoofdstuk 5 Werk en inkomen.

Werk is belangrijk.
Werk betekent niet alleen inkomen maar ook sociaal gezien “ergens bij horen”, gewaardeerd worden. Met name voor onze inwoners die niet zo eenvoudig in te passen zijn bij de reguliere werkgevers moet Dethon behouden blijven. Wel met de nadruk op een goede beloning voor het uitgevoerde werk.
De komende jaren zal ook in de gemeente Hulst een gebrek zijn aan arbeidskrachten. Niet in de laatste plaats in de technische vakken. Hierbij willen we met nadruk onze inburgeraars bij betrekken. Snel aan het werk is het doel. Goed voor deze doelgroepen goed voor de economie

Grensoverschrijdende arbeid.
Maar ook bij grote bedrijven in de Kanaalzone en Antwerpen wordt geroepen om hoog opgeleiden. Wat zou het mooi zijn dat wij onze jongeren die elders gaan studeren, terug naar Hulst kunnen krijgen voor een mooie job in de omgeving Hulst met bijpassende huisvesting. Zo kunnen we vergrijzing een halt toeroepen. We blijven ijveren voor een veel makkelijker en toegankelijker systeem van grensarbeid als het belasting en premies betreft. Weg met die papieren rompslomp,.

Wij hebben onze jongeren nodig en de PvdA-Hulst draagt ze een warm hart toe. Kom maar op!

Hoofdstuk 6 Onderwijs en kinderopvang.

Kinderen op Nederlandse scholen.
We stimuleren ontwikkelingen als voor- en naschoolse kinderopvang, alsmede het (integraal) kindcentrum en een onderzoek naar bestuurlijke integratie. Ook het verbreden met “Startgroepen”, dit om de weglek naar België te verminderen. De PvdA-Hulst opteert in de wijk Den Dullaert voor het samenvoegen van de diverse scholen, hetgeen meer kosten-efficiënt is.

Kwaliteitsimpuls voorzieningen.
Het samenvoegen van ondersteunende voorzieningen draagt bij aan de ontwikkeling van het kind. Ook kunnen begeleidings- en ondersteuningsvormen efficiënter voor leerlingen worden ingezet. Kan elke leerling gebruik maken van de sportfaciliteiten van Den Dullaert, (RK) HVV.

Betaalbaar Onderwijs dicht bij de kern, behoud Voortgezet Onderwijs in onze gemeente. Denk eens aan een efficiencyslag door de verwezenlijking van een unilocatie Reynaertcollege.

Hoofdstuk 7 Sport en cultuur.

Lekker zwemmen in Hulst?
De PvdA-Hulst wil een onderzoek naar een volwaardig buitenzwembad in de kern Hulst. Versterk de relatie buitenschoolse opvang met sport en cultuur en stimuleer de samenwerking met de verenigingen. Prikkel en ondersteun de verenigingen tot het organiseren van grotere evenementen. Hierbij denken we aan De Zeeuws-Vlaamse Marathon, Light-Run, Veldcross, grootschalige wandel- en fietsevenementen, Vestrock, Festival Zeeuws-Vlaanderen en andere culturele evenementen. Snel nieuw subsidiebeleidsplan, verenigingen moeten tijdig weten waar ze aan toe zijn.

Kleinere verenigingen goed voor de kern.
De PvdA-Hulst erkent het grote belang van de kleinere lokale verenigingen in het dorp. Zij dragen sterk bij tot de leefbaarheid en samenhorigheid. Op onze steun kan men rekenen.

Nieuwe start Den Dullaert.
Maak een eind aan de zeer onwenselijke situatie bij Den Dullaert. Gemeenschapsgeld gaat op aan de inhuur van advocaten. Den Dullaert terug in eigendom van onze gemeente en alles in het werk stellen om het huidige bestuur te vervangen zodat een goede samenwerking met verenigingen op een veilige en verantwoorde wijze kan worden hervat. 9

Hoofdstuk 8 Zorg en Welzijn.

Goede ziekenzorg.
De PvdA-Hulst wil een adequaat regionaal ziekenhuis dat goed bereikbaar is, met behoud van specialismen met voldoende handelingen. Er moet een snelle en verantwoorde transitiemogelijkheid zijn voor patiënten uit het ziekenhuis naar de eigen gemeente door de aanwezigheid van een operationele seniorenkliniek en revalidatiemogelijkheden in de Blauwe Hoeve en/of Antonius. Dus geen gedwongen plaatsing in Oostburg of nog verder weg. Binnen de gemeentegrenzen moet worden gezorgd dat er bijdetijdse moderne woonvoorzieningen zijn voor zware zorg. Met goed georganiseerde hulp en ondersteuning.

Directe huishoudelijke hulp.
De PvdA-Hulst wil voldoende budget voor directe ondersteuning zonder lange wachttijden voor huishoudelijke hulp. De mens gaat voor de procedure. De gezamenlijke Zeeuws-Vlaamse gemeenten moeten met de zorgverzekeraars ijveren voor duurzame afspraken met Zorgsaam.

Bereikbaarheid huisartsen.
Onder goede zorg verstaan we ook het behoud van een goed netwerk met huisartsen, voldoende bereikbare apotheken, ook in het weekend. Er op vertrouwen dat ambulances tijdig ter plekke zijn.

Overschotten op het WMO-budget moeten voorzien worden van een plan voor besteding.

Hulst voor elkaar 2.0
De taakstelling en aansturing van Hulst voor Elkaar dient te worden herzien. Samen op zoek naar de kernopdracht waarbij dubbelingen moeten worden voorkomen en er geen ruimte is voor hobbyisme. Van hobbyisme naar realisme.

Hoofdstuk 9 Milieu.

Het milieu telt.
De gemeente Hulst ligt tussen allerlei grote industriegebieden (Gent, Antwerpen, Rotterdam) waardoor het zorgvuldig monitoren van de luchtkwaliteit belangrijk is voor onze gezondheid. De PvdA-Hulst wil op korte termijn extra meetpunten. Ook zelf kunnen we wat doen. Stimuleer duurzaam bouwen, ontwerp echt groene wijken. Profileer jezelf als energiezuinige gemeente. Ga in overleg en stimuleer grote bedrijven om hun grote horizontale oppervlakten (platte daken) te voorzien van zonnepanelen/collectoren.

Natuur openstellen.
Openstelling van natuurgebieden blijft een aandachtspunt. Waarom is het Groot Eiland slechts beperkt (4x per jaar) toegankelijk? Fietsen over de gehele lengte van onze Westerscheldedijken en dat aan de zoute kant is heerlijk.

Zorgvuldige controle van onze risico bedrijven hoort ook bij zorg voor een goed milieu. Jaarlijkse rapporten willen we graag inzien.

De eerste stap naar een verdere scheiding van huishoudelijk afval is gezet. Goed opvolgen van de resultaten is de volgende stap.

Kerncentrales dicht.
Uiteraard is een definitieve sluiting van de kerncentrales een prioriteit, we zullen als lokale partij onze invloed uitoefenen op de landelijke partijtop om dit op de agenda te zetten.

Wie aan milieu denkt heeft het ook goed voor met het dierenwelzijn. Om ellende bij stalbranden zoveel mogelijk te voorkomen/beperken pleiten wij voor brandmelders en sprinklers in de stallen. Verplicht bij nieuwbouw en binnen drie jaar in oude stallen.

Hoofdstuk 10 Ruimtelijke ordening

De gemeente Hulst moet een gemeente zijn waar het goed wonen, werken en recreëren is, dat vindt de PvdA-Hulst erg belangrijk. Soms gaat het om kleine zaken zoals behoud van een pinautomaat in het dorp.

Woningbouw weer mogelijk.
We moeten dan ook zorgen dat we bouwgrond voorradig hebben, zodat de jeugd, maar ook (nieuwe) inwoners kans krijgen een eigen woning te bouwen in de kern Hulst maar ook in de andere kernen.
Appartementen oké maar ze moeten ook betaalbaar zijn voor de jeugd zodat zij na hun studie onderdak vinden en terug willen komen naar de gemeente Hulst.

Voor de Hulster binnenstad willen we een modern verzamelgebouw aan de Bierkaai. Onderzoek de mogelijkheden van één gebouw met een museum, VVV, bibliotheek, restaurant en grote zaal.

Supermarkt in de binnenstad.
We blijven ijveren voor een supermarkt in de binnenstad met voldoende assortiment en grondoppervlak tot 750m2.

Daar waar mogelijk gaan we verder met Krot en Kans .

Duurzaamheid heeft de toekomst. Dus energieneutraal bouwen vindt de PvdA-Hulst aantrekkelijk voor de toekomst.

Levensbestendig wonen.
Veel meer aandacht voor levensbestendige woningen, niet alleen appartementen maar ook nieuwbouwhuizen of nieuwbouwprojecten kunnen veel slimmer gebouwd worden. Stimuleer alternatief energiegebruik in de woningen, bijv. zonnecollectoren. Dit kan aantrekkelijker gemaakt worden door de diverse subsidies op zonnecollectoren of stimuleringsregelingen en of startersleningen.

Ondersteun en stimuleer grote bedrijven om alternatieve energie op te wekken.

Zorgvuldig budgetteren.
In een gemeente gaat het net zoals thuis. Meer uitgeven dan je ontvangt loopt op enig moment fout. Zorgen voor voldoende reserves is noodzakelijk.

Beperkte lastenstijging voor de burgers.

We willen de lasten voor onze burgers niet verder laten stijgen dan de index. Ook voor een gemeente wordt immers alles steeds wat duurder. We willen een efficiënte en effectieve ambtelijke organisatie waarbij bezien wordt op welke wijze met minder middelen dezelfde taken kunnen worden uitgevoerd.

Slim samenwerken.
Dit kan o.a. door goede samenwerking met ander gemeenten. In onze ogen kunnen veel zaken centraal en efficiënter geregeld worden. Dit kan door te onderzoeken welke afdelingen kunnen worden samengevoegd.
De samenwerkingsverbanden RUD, Sabewa enz. hebben nog niet de verwachte financiële voordelen gebracht. Dit moet beter.

Ook grote subsidieontvangers van de gemeente Hulst zelf moeten we durven te bevragen op hun uitgaven in relatie tot hun (kern) taakstelling.

Samenstellers van dit programma 2018-2022
Wethouder, fractie en fractievolgers.

Redactie: Frank Smits

Besluit:

Op 11 december 2017 unaniem vastgesteld door de PvdA-afdeling Hulst.