Openbare ruimten

De PvdA-Hulst vindt een bereikbare, veilige en schone gemeente erg belangrijk. De gemeente Hulst is een prachtige gemeente die op vele gebieden wat te bieden heeft. Zowel de dorpskernen als de binnenstad hebben een enorme aantrekkingskracht die we als PvdA-Hulst willen behouden.

Verkeersveiligheid, veilige fietsroutes en waar nodig autovrije zones dienen continu de aandacht te krijgen. Wij zijn als PvdA-Hulst van mening dat de stadswallen uniek zijn voor onze regio. Het spreekt vanzelf dat deze goed onderhouden moeten worden. In zijn algemeenheid moeten we actief beleid voeren om het verkrotting van woningen tegen te gaan en bestaande situaties op te lossen.

De binnenstad van Hulst dient wat de PvdA betreft specifieke aandacht te krijgen. Stimuleren van ondernemerschap en het in stand houden van winkelvoorzieningen is essentieel. In deze huidige crisistijd is het meer dan ooit noodzakelijk de huidige winkelvoorzieningen op peil te houden en te stimuleren.

Grote projecten
De grote projecten hebben de afgelopen gemeenteraadsperiode ruime aandacht gekregen. Met grote inzet is De Bierkaai gerealiseerd en lopen nog een aantal belangrijke projecten zoals Plan Perkpolder en de Houtmarkt. De PvdA-Hulst zal zich inzetten deze plannen op een verantwoorde wijze te volgen en zo mogelijk te realiseren. Een continue afweging van de haalbaarheid is daarbij aan de orde.

Gemeenschapscentra
De PvdA-Hulst wil eindelijk werk maken van de harmonisatie van de exploitatie van de gemeenschapscentra in de gemeenschapscentra die nu enerzijds door professionele krachten worden beheerd en andere enkel door vrijwilligers.

Een discussie over de toekomst van Den Dullaert en de situering van de bibliotheek blijft actueel. Als PvdA zijn we van mening dat voorzieningen als gemeenschapscentra een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan sociaal culturele activiteiten die van belang zijn voor onze inwoners. In deze tijd is het belangrijk dat dergelijke voorzieningen meer dan ooit kwaliteit moeten leveren tegen een acceptabele prijs. In dit kader willen we een onderzoek initiëren naar de functie en aansturing van Den Dullaert. Concreet betekent dit een onderzoek naar de rol van Den Dullaert als activiteitencentrum voor onze inwoners. Met als functies: ontmoeting, ontspanning en cursussen. Dit in bijvoorbeeld het verlengde van ‘De Lieve’. Bestuurlijk vraagt dit om een heroverweging van een betaald bestuur versus een aansturing door vrijwilligers.

Gemeenten zijn niet meer in staat om forse financiële bijdragen te leveren aan deze centra. De PvdA vindt het behoud van deze voorzieningen erg belangrijk. Hierbij past vanuit de gemeente een stimulerend beleid de centra verantwoordelijk te maken voor een bedrijfsmatige aanpak te zodat ze zich in belangrijke mate zelf kunnen bedruipen. De verantwoordelijkheid hiertoe ligt bij de centra (gebruikers) zelf. De Pvda-Hulst is van mening dat het bibliotheekbestuur autonoom is in zijn beslissing voor wat betreft toekomstige locatie.

Kernpunten

  1. Bouwmogelijkheden in de kleine kernen.
  2. Zondagsafsluiting in Gentsestraat en bij evenementen.
  3. Snel realiseren ‘ovonde’ Grensovergang Paal-Kapellebrug.
  4. Parallelwegen N290 (Terhole-Stoppeldijk).
  5. Verdere ontsluiting Absdale.
  6. Onderzoek functie Den Dullaert.