Door Ron de Kort op 8 februari 2017

Schriftelijke vragen over AED’s

Door de fractie zijn schriftelijke vragen gesteld over de “openbare beschikbaarheid” van AED’s in onze gemeente.
De aanleiding voor de vragen was een rapportage in de najaarsnota op pagina 24/25:

Mogelijkheden bezien van uitbreiding van beschikbare AED’s en ‘hartveilige’ kasten in de gemeente
In onze gemeente zijn negen AED’s in buitenkasten openbaar beschikbaar en dit valt tegen. De bedoeling is dit aantal de komende jaren gefaseerd uit te breiden met als doel een toename van de overlevingskans bij een plotselinge circulatiestilstand.

De PvdA-fractie is het volledig eens met deze stelling van het college en wil meer inzicht en inzet van het college om deze lage beschikbaarheid te verhogen.
De meeste AED’s zijn zonder code of sleutel niet toegankelijk in noodsituaties.

Vragen:
1. Kan het college ons een definitie geven van “openbaar beschikbaar”?
2. Kan het college ons een overzicht geven van alle in onze gemeente aanwezige AED’s en aangeven welke “openbaar beschikbaar” zijn?
3. Kan het college een overzicht geven van het aantal openbaar beschikbare AED’s in Nederland en het aantal diefstallen van AED’s?
4. Kan het college aangeven wat een verzekering van een dergelijke AED jaarlijks kost?
5. Is het college het eens met onze fractie dat dit bedrag in geen verhouding staat met een mensenleven?
6. Kan het college aangeven op welke wijze zij het aantal “openbaar beschikbare” AED’s wil uitbreiden komende jaren?
7. Is het college bereid om dit onderwerp voor de zomer 2017 te agenderen in de commissie Samenleving (of andere commissie) en haar plannen voor te leggen?

Ron de Kort

Ron de Kort

Lid commissie ABZ / Plvv lid commissie Middelen Voor vragen of contact: ron@rondekort.nl / 06-81166808 (ook WhatsApp) Samen werken Meer dan ooit doet het er toe wie er straks beslissingen neemt in onze gemeente. Als geboren Snissenaer en al vele jaren woonachtig in Vogelwaarde, wil ik daarom meedenken en meebeslissen, me sterk maken om alle

Meer over Ron de Kort