Door Frank Smits op 26 september 2017

Initiatiefvoorstel Pvda inzake zonnepanelen

Inleiding

Begin dit jaar heeft het college bij monde van wethouder Hageman een eerste voorstel omtrent het plaatsen van zonnepanelen in de binnenstad ter vergadering teruggetrokken. Hij heeft aangekondigd na de reacties uit de raad te hebben gehoord met een aangepast voorstel te komen.

Nu de discussie in het college blijkbaar meer tijd vergt dan gepland, vindt de PvdA dat deze discussie eenvoudig en gemotiveerd beëindigd kan worden.

Ons voorstel luidt dan ook heel eenvoudig: Geen zonnepanelen binnen de wallen. Waar ze nu al aanwezig zijn worden ze gedoogd.

Motivatie:

  1. Duurzame energie is een van de speerpunten van de PvdA. Wij zijn van mening dat elke inwoner van onze gemeente hiervan gebruik moet kunnen maken.
  2. Op dit moment zijn twee rapporten onderdeel van de discussie:

– De “Nota ruimtelijke kwaliteit 2015 “ reeds vastgesteld  en “ Beeld van de binnenstad 2017” moet nog vastgesteld worden.

Blijkbaar heerst er een brede sterke overtuiging om heldere regels/voorwaarden te stellen om onze binnenstad zo authentiek mogelijk te bewaren.

Een mooie binnenstad kun je met één verordening een heel ander “uiterlijk” geven en dat voor vele jaren. In de genoemde nota wordt de ambitie uitgesproken: “Meer allure in historische setting in de binnenstad.” Hier passen ontsierende ingrepen niet bij.

  1. Wij zijn van mening dat handhaving van voorwaarden omtrent plaatsen van zonnepanelen in de binnenstad enerzijds niet altijd eenvoudig is, maar tevens dat daar de kracht niet ligt van het gemeentelijk apparaat. Welk dak komt wel/niet in aanmerking?
  2. Om discussie te vermijden willen wij een helder systeem, conform de parkeerverordening ( betalen in de binnenstad, erbuiten gratis). Geen discussies, geen belasting van het ambtelijk apparaat i.v.m. het verlenen van vergunningen/bezwaarschriften of handhavingstrajecten.

Oplossing:

Wij hebben begrepen dat met name de Woonstichting zeer geïnteresseerd is om het duurzame imago te versterken d.m.v. het gebruik van zonnepanelen op hun eigendommen in de binnenstad. Wij stellen het college voor om met Woonstichting Hulst in overleg te gaan/ondersteunen op welke wijze zij een energiecoöperatie kunnen opzetten waarvan tevens alle bewoners van de binnenstad op in kunnen tekenen.

De voordelen voor de PvdA zijn evident:

  1. Geen aantasting van de beeldkwaliteit in de binnenstad.
  2. Geen moeizame vergunningen-handhavingstrajecten.
  3. Duurzame energie komt voor iedere bewoner in de binnenstad beschikbaar. Onafhankelijk of je woning gunstig of ongunstig is gesitueerd t.o.v. de zon.

Voorstel

Voorgesteld wordt dus om geen zonnepanelen toe te staan binnen de wallen. Waar ze nu al aanwezig zijn worden ze gedoogd.

Dit voorstel is in essentie een poging om de beeldkwaliteit van de binnenstad zo authentiek mogelijk te behouden. Tegelijkertijd willen we oeverloze discussies over mooi/niet mooi voorkomen. Voor het ambtelijk apparaat levert dit voorstel een flinke tijdsbesparing op.

Energie coöperaties zijn een pragmatische oplossing om elke bewoner van de binnenstad en ook de Woonstichting van Duurzame Energie te voorzien met bijbehorende voordelen.

Namens de Partij van de Arbeid

Frank Smits, fractievoorzitter

Frank Smits

Frank Smits

franksmits@zeelandnet.nl of 06-31780194  “In de komende  raadsperiode zal de gemeente Hulst een groot pakket regelgeving over jeugdzorg,  ouderenzorg, veranderingen in de sociale werkvoorziening op goede wijze uit moeten gaan voeren in plaats van het Rijk. Als PvdA-raadslid is het uitgangspunt om zorg te dagen voor diegenen die ongewild tussen de vaak taaie regelgeving  vermorzeld dreigen

Meer over Frank Smits